Hakkımızda

Ereğli Ticaret Borsası 19 Haziran 1968 tarihinde kurulmuştur.Kuruluş tarihi itibariyle çevre İl ve İlçe Borsaları arasında en eski Borsalardan biridir.

Borsamızın Adana yolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi Er-Su Meyve Suyu Fabrikası karşısında toplam 9.400 metrekare gayrimenkulu bulunmaktadır.1998 yılında yapımına başlanan 3000 metrekare alan üzerine kurulan yeni hizmet binamız 2002 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Hizmet Binamızın 1.katında tüccarlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak lobi bölümümüz ile birlikte,Hububat ve Bakliyat gibi ürünlerin analizleri yapmak için laboratuar servisimiz ve bu ürünlerin laboratuar sonuçlarına göre gerçek piyasa değerlerini belirlemek için üretici ve tüccarı bir araya getirerek satış işlemi gerçekleştirilen satış salonumuz bulunmaktadır.

Borsamızın 2.katı İdari kısımdır.

3.kat ise konferans salonu olarak düşünülmüştür.

2008 yılında çiftçilerimize ve üyelerimize daha iyi hizmet amacıyla kurulmuş bulunan elektronik kantarımız faal olarak hizmet vermektedir.

2005 yılında, laboratuar için gerekli, laboratuar cihazları ve tam otomatik numune alma sondası alınmıştır.bu yıldan itibaren Ereğli ofisimiz alımlarını Borsamızdan yapmaktadır.Tam otomatik numune sondası ile el değmeden alınan hububat, laboratuar ortamında fiziksel ve kimyasal analiz değerleri yapılarak, bunların sonuçlarına göre değer tayini yapılarak,hububatın gerçek fiyatı satış salonumuzda serbest piyasa ekonomisine göre belirlenmektedir.

Borsamız sosyal faaliyet olarak Ereğli İlçemize ve Ereğli insanımıza yararlı olabilecek tüm sosyal etkinliklere katılmakta maddi ve manevi her türlü yardımı yapmakta ve gerçekleştirmektedir.Bunların başında eğitim ve öğretim gelmektedir.Bu amaçla yaklaşık 15 yıldır maddi durumu yetersiz olan yüksek öğrenim öğrencisine karşılıksız olarak eğitim bursu verilmektedir.15 yıl boyunca yaklaşık 400 öğrenciye burs verilmiştir.Şu an için 42 yüksek öğrenim öğrencisine karşılıksız eğitim bursu verilmektedir.

Kaymakamlığımız ve Borsamızın ortak girişimciliği sayesinde,Ereğli halkına ve Borsa üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Ereğli’ye Bağkur ve SSK şubesi getirtilmiştir. Ereğli SSK Şubesinin internet,telefon ve Ereğli Bağkur şubesinin odacı maaşı için her ay düzenli yardımlar yapılmaktadır.

2007 yılında Ereğli Belediyemiz ile Borsamız öncülüğünde, Ereğli Süt üretimini geliştirilmesi amacıyla protokol yapılmış,bu protokol ile Belediye ve Borsanın,Ereğli’ye modern süt tesisleri kazandırmak için Ereğli-Karaman yolu üzerinde,Ereğli Belediyesi mücavir sahası içinde ve Karaman İli sınırında, bugünkü Adabağ köyü bölgesinde 5.200 dekar araziye kurulacak Organize Hayvan bölgesiyle ilgili çalışmalar yapılılmıştır. Bu çalışmalarda,Organize hayvan sitesinin fiziki yapılanması sırasında süt sığırcılığı yetişiriciliğiyle ilgili barınak ve binaların mimarı çizim proje bedeli borsamızdan karşılanmıştır. HAYKENT adı altında kooperatif kurulmuş olup, yapımına başlanılan, 5 bin 200 dekar alan hazine arazisi Belediye Başkanlığına devredilmiştir. Organize Hayvan bölgesiyle(Haykent); Ereğli, Türkiye’nin süt üretiminde en önemli merkezi olacaktır. Kapasite olarak günlük bin ton süt üretiminin gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. 300-350 işletmenin faaliyete geçmesi ile birlikte bölgedeki damızlık hayvan miktarı 30 binlere ulaşacaktır. Türkiye hayvancılığının AB normlarına ulaşmasında ve A kalite süt ve buna bağlı mamüllerin üretiminde örnek yapılanma olacaktır. Bu proje ile Ereğli’de 5 bin kişilik bir istihdam ortamı doğacağı gibi, yıllık 150 milyon YTL. dolayinda bir üretim girdisi sağlanacaktır. Borsamızda teknolojik yönden çağın gereklerine uygun bir bilgisayar donanımı kurulmuştur.Borsamızdaki bütün işlemler internet yoluyla yapılmaktadır.

Bu içerik toplam 765 kişi tarafından okunmuş.

Ereğli Ticaret Borsası olarak , TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladık. Üreticilerimiz ve yatırımcılarımız lisanslı depodaki ürünlerin alım satımı için Borsamıza müracaat edebilirler.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ve yatırımcı kayıt işlemleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Ereğli Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır..

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

İlgili Formlara http://www.turib.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Önemli Duyuru!
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen üyelerimiz için kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır.

Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahsi geçen kurul kararlarında belirtilen istisnaların dışında kalan üyelerimizin VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası) belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

– Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile belirlenen idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması açısından tüm üyelerimizin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini incelemeleri ve Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için ilgili Kanun ve Yönetmeliğe ilişkin link adresleri ekte yer almaktadır.

İstisna kapsamına girmeyen üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Klavuzu” https://www.tobb.org.tr/…/Doc…/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: https://www.kvkk.gov.tr/
VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr/
Sorularla VERBİS:https://verbis.kvkk.gov.tr/Upload…/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf
Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir
İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42