Hakan Ülken, Sigorta ve Emeklilik Konferansı’nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen Sigorta ve Emeklilik Konferansı’na katıldı.​
Konferansta bir konuşma yapan Hakan Ülken, konuşmasına geçtiğimiz hafta sonu vefat eden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi eski Başkanı Levent Ergun’ Allah’tan rahmet, ailesi, yakın dostları ve camiaya başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Zor bir dönemden geçildiğini anımsatan Ülken, “İçinde bulunduğumuz bu küresel belirsizlik ortamının yanı sıra, tüm dünyada kendisini gösteren popülizm ve korumacılık yanlısı eğilimler, tüm dünya ülkelerinin etkileneceği Ticaret Savaşına doğru bizleri sürüklemektedir. Korumacı tedbirler, iş yapmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları azalıyor” dedi.

Gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borcu sorununun devam ettiğini vurgulayan Ülken, “Neticede tüm bunlar, dünya ticaretinin, yatırım ve fon akışının büyümesini engelliyor. Küresel finansal dalgalanmayı tetikliyor. Özetle, şimdi dünya ekonomik düzeninin yeniden kurulduğu, dengelerin yeniden tesis edildiği bir geçiş sürecinin içindeyiz. Bu süreçte, güçlü bir sigortacılık ve özel emeklilik sistemine daha çok ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Hakan Ülken, güçlü bir sigorta sektörünün istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarı olduğunu, finansal risklerin yanı sıra iklim değişikliği, doğal afetler, istihdam sorunları ve uzayan insan ömrünün hem sektörü hem de firmaları tehdit ettiğini söyledi.

2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun, Türkiye sigortacılığı için bir milat olduğunu belirten Ülken, “Bu düzenleme ile acente ve eksperler meslek kanunlarına kavuşmuşlar, Birliğimiz nezdinde örgütlenerek hızlı bir şekilde kurumsal yapıya kavuşmuşlardır. Sigortacılık Kanunu ile ülkemiz sigortacılığının gelişimi için ihtiyaç duyulan gerekli alt yapı sağlanmıştır. Artık ülkemiz sigortacılığı yeni bir döneme girmektedir. Türk Reasürans Anonim Şirketinin kurulması, Devlet Destekli Alacak Sigortasının yürürlüğe konulması bu dönemin habercisidir. Bağımsız bir Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kurulması ile sektörel gelişim yeni bir ivme kazanacaktır. Ben bu adımların atılmasını sağlayan Sayın Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yaşadıkları coğrafyada deprem, sel fırtına gibi çok sayıda doğal afet riski ile karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Ülken şöyle devam etti: “Bu nedenle, evlerimizi, fabrikalarımızı, tesislerimizi en önemlisi de canlarımızı güvence altına almalıyız. Güvence sağlarken, değerlerimizin gerçek bedelle ve doğru teminatlarla sigortalanmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu konuda, konusunda uzman acente ve eksperlerin deneyimlerinden faydalanabiliriz. Çünkü tam güvence, ancak doğru poliçe ile mümkün”.

Bu içerik toplam 75 kişi tarafından okunmuş.

Ereğli Ticaret Borsası olarak , TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladık. Üreticilerimiz ve yatırımcılarımız lisanslı depodaki ürünlerin alım satımı için Borsamıza müracaat edebilirler.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ve yatırımcı kayıt işlemleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Ereğli Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır..

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

İlgili Formlara http://www.turib.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Önemli Duyuru!
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen üyelerimiz için kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır.

Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahsi geçen kurul kararlarında belirtilen istisnaların dışında kalan üyelerimizin VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası) belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

– Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile belirlenen idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması açısından tüm üyelerimizin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini incelemeleri ve Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için ilgili Kanun ve Yönetmeliğe ilişkin link adresleri ekte yer almaktadır.

İstisna kapsamına girmeyen üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Klavuzu” https://www.tobb.org.tr/…/Doc…/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: https://www.kvkk.gov.tr/
VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr/
Sorularla VERBİS:https://verbis.kvkk.gov.tr/Upload…/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf
Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir
İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

TR / ENG